fbpx skip to Main Content

About Us

Global Mesh Communication

บริษัท โกลบอล เมช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ “GMesH Commu” เริ่มดำเนินกิจการในปี 2555 โดยเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการสื่อ สารเทคโนโลยี ธุรกิจพลังงาน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

Certificated

บริษัท โกลบอล เมช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ GMesH ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ในด้านการขาย การติดตั้ง และการบริการครอบคลุมทั้งด้านการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสาร สนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 Cert No. 47Q18902

Vision

ตอบสนองทุกความต้องการ ของทุกองค์กรในทุกระดับการใช้งาน ด้วยประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งดำเนินการจัดการบริหารที่ดีเลิศ อันเกิดจากความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นของบุคลากรมืออาชีพ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมต่อกระบวนการที่มีคุณภาพเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

×Close search
Search