fbpx skip to Main Content

Careers

Marketing Executive

Qualification
1. เพศชาย / หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

Job Description
1. สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ตลาด และพัฒนาแคมเปญทางการตลาด
2. จัดทำกลยุทธิ์ และนำเสนอแนวความคิด
3. บริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร และสร้างการรับรู้
4. ทำแผนระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
5.จัดทำโปรโมชั่นสินค้า

สมัครงาน